ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು /Bangalore Constituency Voters Help lines
84315 12830 / 86603 60941 / 82177 60431